Privacybeleid

Stichting Atlant Basisonderwijs zorgt voor de waarborging van de privacy rechten van degene van wie zij persoonsgegevens verwerkt. Atlant Basisonderwijs gaat vertrouwelijk om met verzamelde persoonsgegevens en houdt zich aan de eisen die de huidige privacywetgeving aan haar stelt.

1. Persoonsgegevens

Atlant Basisonderwijs verzamelt slechts persoonsgegevens die u vrijwillig als online bezoeker achterlaat met het doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen. In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen. Atlant Basisonderwijs verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld door het administreren van e-mailadressen, voor- en achternaam, telefoonnummer, dan wel door het registreren van de interesse voor bepaalde diensten die Atlant Basisonderwijs kan aanbieden.
– Atlant Basisonderwijs verzamelt slechts bijzondere persoonsgegevens wanneer deze op grond van toestemming van de betrokkene zijn ontvangen of wanneer dit op grond van wettelijke verplichtingen noodzakelijk of toegestaan is.
– Atlant Basisonderwijs kan persoonsgegevens verwerken indien zij hiertoe op grond van de wet of een contract verplicht is.
– Atlant Basisonderwijs kan persoonsgegevens verwerken op grond van een vitaal belang, algemeen belang of gerechtvaardigd belang. Atlant Basisonderwijs informeert de betrokkene hierover.

Indien de persoonsgegevens niet rechtstreeks via de betrokkene zijn verkregen, informeert Atlant Basisonderwijs de betrokkene over de bron waar de persoonsgegevens vandaan komen.

1.1 IP adressen

Een IP-adres is een nummer toegewezen aan uw computer wanneer u toegang tot het internet verkrijgt. Het biedt computers en servers de mogelijkheid om u te herkennen en met andere te communiceren. IP-adressen van waaruit bezoekers afkomstig lijken te zijn, kunnen worden geregistreerd voor IT-beveiliging en diagnostische doeleinden. Deze informatie kan ook in geaggregeerde vorm gebruikt worden om trends in het gebruik van website te herkennen en om performance analyses uit te voeren. Onze website maakt gebruikt van IP-masking. Hierdoor wordt uw ip-adres geanonimiseerd waardoor het niet mogelijk is om uw bezoek aan de website te herleiden aan u als bezoeker.

1.2 Cookies

Een “cookie” is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden. Zo zijn er cookies voor de werkzaamheid van de website, voor marketing- , maar ook voor statistische doeleinden. In deze paragraaf kunt u tevens lezen welke cookies door onze websites worden verzameld en hoe lang deze informatie wordt bewaard. De op deze lijst voorkomende cookies zijn niet op alle websites toegepast. Zo heeft niet elke website bijvoorbeeld een Twitter of Facebook koppeling. Op onze website en de websites van de scholen die bij Atlant Basisonderwijs zijn ondergebracht kan een zogenaamde cookie banner verschijnen waarmee uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie-banner. Als u geen toestemming geeft zullen uw apparaten niet worden gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner. Ondanks dat internet browsers meestal automatisch cookies accepteren, kunt u uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt of om cookies te weigeren. Echter, houd er rekening mee dat wanneer u geen cookies accepteert u wellicht niet in staat bent om de volledig functionaliteit van websites te ervaren.

CookieOmschrijvingduur
Google Analytics
cookies
_gaRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt
om statistische data van de bezoeker bij te houden
2 jaar
_gidRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt
om statistische data van de bezoeker bij te houden
na sluiten sessie
wordt deze verwijderd
Ziber cookies
__zbridRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt
voor de Ziber statistieken
2 jaar
__zbrsesRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt
voor de Ziber statistieken
na sluiten sessie
wordt deze
verwijderd
cookiesHierin staat opgeslagen of je de
cookie-melding hebt geaccepteerd
5 jaar
KZNASPNETSESSIONIDFunctioneel cookie die ervoor zorgt dat
de website kan werken
na sluiten sessie
wordt deze
verwijderd

2. Doeleinden

Atlant Basisonderwijs zal de persoonsgegevens slechts gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Dit is slechts anders indien Atlant Basisonderwijs hiervoor expliciete toestemming heeft ontvangen van de betrokkene of indien Atlant Basisonderwijs moet voldoen aan een wettelijke verplichting. Atlant Basisonderwijs verwerkt persoonsgegevens onder andere ten aanzien van leerlingen-, personeels-, salarisadministratie, etc.

3. Bewaartermijn

Atlant Basisonderwijs zal de verstrekte persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

4. Contactgegevens Functionaris voor de Gegevensbescherming

Atlant Basisonderwijs heeft een Functionaris voor de Gegevensbescherming aangesteld. De contactgegevens van de Functionaris voor de Gegevensbescherming zijn:
Naam FG : Dhr. M.Y. Boltjes
Adres : Postbus 7031
Postcode en Plaats : 8903 JA LEEUWARDEN
E-mail adres: : fg@atlantbo.nl

5. Rechten betrokkenen

Degene van wie de persoonsgegevens worden verwerkt, heeft – behoudens wettelijke uitzonderingsgronden – het recht om Atlant Basisonderwijs te verzoeken om inzage en/of rectificatie en/of wissing van de persoonsgegevens en/of beperking van de betreffende verwerking.

Tevens komt de betrokkene het recht toe tegen de verwerking bezwaar te maken en dient Atlant Basisonderwijs de gegevens van de betrokkene – op zijn of haar verzoek – over te dragen. Atlant Basisonderwijs zal binnen één maand aan ieder van bovengenoemde verzoeken gehoor geven, tenzij dit bijvoorbeeld op grond van complexiteit niet van haar binnen voornoemde termijn kan worden verlangd.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming van de betrokkene, dan heeft de betrokkene te allen tijde het recht om de toestemming in te trekken.

De betrokkene heeft het recht een klacht in te dienen bij het desbetreffende toezichthoudende orgaan, te weten in Nederland de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Gegevens uitwisselen met anderen

Atlant Basisonderwijs verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst, zij daartoe verplicht is op grond van de wet, zij hiertoe een gerechtvaardigd of algemeen belang heeft of zij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gekregen.

Doorgifte naar het buitenland vindt slechts plaats in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Atlant Basisonderwijs zal de betrokkene hierover altijd eerst informeren. Daarbij verstrekt zij in ieder geval informatie omtrent het beschermingsniveau van het betreffende land (adequaatheidsbesluit of andere passende waarborgen) en hoe er een kopie van kan worden verkregen.

7. Beveiliging

Atlant Basisonderwijs treft passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van toegang tot de verwerkte persoonsgegevens te voorkomen. De toegang tot de persoonsgegevens wordt beperkt tot degenen voor wie het noodzakelijk is dat zij inzicht hebben in de persoonsgegevens. De personen die binnen de organisatie van Atlant Basisonderwijs inzicht hebben in de persoonsgegevens zijn verplicht om hier vertrouwelijk mee om te gaan.

8. Links naar andere websites

Wees u ervan bewust dat Atlant Basisonderwijs websites kunnen doorlinken naar andere websites, waaronder websites die worden onderhouden door derden en die niet worden beheerst door deze Online Privacyverklaring, maar door andere privacy verklaringen die kunnen verschillen. Wij raden u aan om het privacybeleid van elke website die u bezoekt te beoordelen voordat u persoonsgegevens verstrekt.

9. Contactgegevens Atlant Basisonderwijs of diens vertegenwoordiger binnen de EU


Naam organisatie : Atlant Basisonderwijs
Contactpersoon (CvB) : A.L.C. Trouw
Adres : Postbus 393
Postcode en Plaats : 1970 AJ IJmuiden
E-mail adres : info@atlantbo.nl

10. Wijziging privacyverklaring

Atlant Basisonderwijs behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. Wanneer een aanpassing is doorgevoerd, dan zal de “datum laatst gewijzigd”, te vinden onderaan de privacyverklaring, worden herzien.

Datum laatst gewijzigd: 8 april 2019