Klachtenregeling

Overal gaan wel eens dingen verkeerd of ontstaan misverstanden. Als je een klacht hebt, willen we deze natuurlijk professioneel behandelen. Daarvoor dient deze klachtenregeling. De regeling is bestemd voor alle betrokkenen bij Atlant Basisonderwijs. Dat zijn ouders/verzorgers van leerlingen, vrijwilligers, (ex)-leerlingen, personeel, directie en het schoolbestuur.

Onze klachtenregeling heeft vijf niveaus. Je begint op het niveau waar jouw klacht betrekking op heeft. Als het antwoord of de oplossing voor jou niet acceptabel is, dan ga je door naar het volgende niveau.

De 5 niveaus van onze klachtenregeling

  1. De betrokken persoon of het betrokken personeelslid van de school
  2. De directie van de school
  3. De vertrouwenspersoon van de school
  4. Het bestuur van Atlant Basisonderwijs
  5. De Landelijke Klachten Commissie (LKC)

Heb je een klacht dan kun je deze dus eerst bespreken met de leerkracht van jouw kind en/of de directie. Als de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, kun je contact opnemen met de interne contactpersoon van de school. De interne contactpersoon gaat niet inhoudelijk op de klacht in, maar zal in overleg met jou bepalen op welke manier de klacht het best kan worden behandeld en wie kan worden ingeschakeld om tot de best mogelijke oplossing te komen.

Hoe dien je een klacht in?

Op elk niveau kun je jouw klacht schriftelijk indienen. Bij de eerste drie kan dit ook mondeling. Bij voorkeur op afspraak, zodat er daadwerkelijk tijd is voor een goed gesprek.

Jouw schriftelijke klacht moet de volgende onderwerpen bevatten;

  1. Naam, adres, woonplaats van jouzelf (en eventueel jouw kind), telefoonnummer
  2. De klacht
  3. Omschrijving van de door jou ondernomen acties
  4. Reacties van de betrokkenen tot nu toe

Om jouw klacht goed te behandelen is het van belang dat alle betrokkenen alle relevante informatie ontvangen. Deze informatie zal door ons vertrouwelijk worden behandeld. Het betrokken personeelslid, de directie en het bevoegde gezag zullen uiterlijk binnen vier weken reageren op een klacht.

Contactgegevens

Bestuurder

Mocht je contact op willen nemen met de bestuurder van Atlant, Annemarie Trouw, kun je dit doen via info@atlantbo.nl.

Persoonlijke integriteit

Voor klachten met betrekking tot de persoonlijke integriteit, zoals machtsmisbruik in de vorm van agressie, geweld, discriminerend gedrag, seksuele intimidatie of radicalisering kun je je direct wenden tot de contactpersoon van de school of de externe vertrouwenspersoon. Ook kun je terecht bij het meldpunt vertrouwensinspecteurs (onderdeel van de Inspectie van het Onderwijs): 0900 – 111 3 111.

Mocht dit niet voldoende zijn dan kun je terecht bij de bestuursvertrouwenspersoon, de heer drs. P.C. Dalebout, p.dalebout@wxs.nl.

Landelijke klachtencommissie

Indien jouw klacht niet naar tevredenheid is behandeld, kun je je wenden tot de landelijke klachtencommissie.

Adres Landelijke klachtencommissie Bijzonder Onderwijs
(t.a.v. het ambachtelijk secretariaat)
Postbus 394
3440 AJ WOERDEN

Telefoon: 070 – 386 16 97
E-mail: info@klachtencommissie.org
Website: www.gcbo.nl

Contactgegevens LKC:
Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC)
Postadres: Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191
3508 AD Utrecht
Telefoon: 030 – 280 95 90
E-mail: info@onderwijsgeschillen.nl
Website: www.onderwijsgeschillen.nl